Általános Szerződési Feltételek

A Pesti Magyar Színház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére, valamint a Színház és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra vonatkozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: “ÁSZF”)

Hatályos: 2020. május 15. napjától

 

Általános rendelkezések
A Szolgáltató adatai:
A Szolgáltató neve: Pesti Magyar Színház
Székhelye: 1077 Budapest Hevesi Sándor tér 4.
Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Törzskönyvi azonosító szám: 309512
Adószáma: 15309518-2-42
Telefonszáma: +36 1 341 3849
E-mail címe: titkarsag@mszinhaz.hu

Jelen ÁSZF tartalmazza a Pesti Magyar Színház (továbbiakban: “Színház”) által a Színház játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a Színház és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra, így a Jegyekkel és Bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

A Színház, annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevők/Látogatók egyszerű hozzáféréssel megismerhessék, a kinyomtatott jegyen/bérleten minden esetben feltünteti az ÁSZF teljes szövegének internetes elérhetőségét.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Színház, mind a Vevő, illetve Látogató az előadásra szóló Jegy megvásárlásával vagy más jogcímen történő megszerzésével (a továbbiakban: “jegyvásárlás”) a jegyvásárlás időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jelen ÁSZF a Színház által értékesített Jegyekre és Bérletekre, illetve a Színház által bemutatott Előadások megtekintésére, illetve a Játszóhelyeken megtartott rendezvényekre terjed ki.

Az ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a Vevő értékesítésre vonatkozó szerződés alapján harmadik féltől (Interticket Kft., Jegymester Kft.) vásárol jegyet, bérletet. Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél által megadott feltételek az irányadóak.

Értelmező rendelkezések
2.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes Jegyek és Bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő illetve Látogató részéről kötelező.

2.2. Jegy, Bérlet: a Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

2.3. Előadás/Produkció: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.

2.4. Játszóhely: a Színház által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó Jegy vagy Bérlet érvényesítésével az Előadás megtekinthető.

2.5. Vevő: a Színház által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.

2.6 Látogató: az érvényes Jegyet vagy Bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

A szerződés tárgya
A Színház által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált Jegyek és Bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a Jegyen vagy Bérleten olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

A Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Előadásokra a Színház érintett szervezeti egységeinél, jegypénztáránál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet Jegyeket vagy Bérleteket vásárolni.

Vételár és fizetési feltételek
4.1. A vételár a Jegyeken és Bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Színház minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani.

4.2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: (i) a Színház honlapján (www.pestimagyarszinhaz.hu), (ii) telefonon, vagy személyesen a Színház jegypénztárában vagy a Színház értékesítési irodájában, továbbá a Színház javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személyeknél.

4.3. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a vásárlás végén papír alapú Bérletet vagy papír alapú Jegyet kap (interneten történő váráslás esetén elektronikus bizonylatot), melyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni.

4.4 A Színház a pótszékek értékesítését csak az Előadás előtt egy héttel kezdi meg, kizárólag abban az esetben, ha nincs már eladható hely az adott Előadásra. Kivételt képez, ha a Látogató mozgásában korlátozott, és ez indokolja a földszinti helyfoglalást, illetve, ha nagy létszámú csoportos rendelés teljesítéséhez kiegészítő jegyekre van szükség.

4.5. A Színház által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a Színház jegypénztárában, szervezési irodájában, illetve a Színház honlapján tájékozódhat. A Színház technikai akadályok miatt adott napon megtagadhatja utalványok elfogadását.
4.6. A Színház minden nagyszínpadon játszott előadásra biztosít audionarrációt. Az audionarrálást a Színház térítésmentesen biztosítja a Vevőnek, de részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az akadalymentesites@mszinhaz.hu email címen kell. A Jegy foglalását követően jegyet legkésőbb az előadás előtt 5 munkanappal a Vevőnek át kell venni a Színház Jegypénztárában vagy Szervezési Osztályán. A Jegyeket az előadás napjáig a Színháznak nem áll módjában foglalásban tartani. Amennyiben a Vevő részéről a személyes átvétel nem lehetséges, a Jegy ellenértékét átutalással is kiegyenlítheti, ebben az esetben a Vevő által megadott email címre a színház kiküldi a Jegyet E-ticket formájában, amit a Látogató az előadás napján kinyomtatott formában köteles magával hozni.

Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei
5.1. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

5.2. Az Előadás látogatására feljogosító Bérlet vagy Jegy szabadon átruházható, de a személyhez kapcsolódó kedvezmény csak ugyanezen jogosultság megléte esetén érvényes az új tulajdonosra. Az átruházással a Jegyet vagy Bérletet megszerző Látogató elfogadja, hogy az Előadás lebonyolítására a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül sor.

5.3. A Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

5.4. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegyek pótlására nincs lehetőség. Szabad felhasználású Bérleteket nem áll módunkban pótolni.
5.5. Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult az adott Előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A Színház az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.

5.6. A Látogató a Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását. Amennyiben a Látogató a helyét nem találja, úgy köteles az ültetők segítségét igénybe venni.

5.7. Az Előadásra szóló jegyek egy része olyan helyre szól, ahonnan a színpadi rálátás korlátozott. A Jegy vásárlásakor a Színház tájékoztatást ad erről a körülményről, továbbá ezen Jegyek ellenértékének meghatározása is ennek figyelembevételével történik. Az Előadást követően a korlátozott színpadi rálátás miatt nincs helye panasznak, a Színház nem téríti vissza a jegy árát és egyéb módon sem biztosít kompenzációt.

5.8. Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el.

5.9. A Színház előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Játszóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

5.10. A Játszóhely területén elhagyott értéktárgyakért a Színház nem vállal felelősséget. A Látogató köteles a Játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. A ruhatár térítésmentesen vehető igénybe. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pld. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező.

5.11. Az Előadás alatt a kép- és hangrögzítő eszközök, valamint mobiltelefonok használata szigorúan tilos. Amennyiben munkatársaink azt tapasztalják, hogy ezen tilalmakat – különösen a mobiltelefonok bármilyen célú használatának tilalmára vonatkozó szabályt – a Látogató megszegi, jogosultak a Látogatót a nézőtér elhagyására kötelezni. Ebben az esetben a Látogató sem a Jegy árának visszatérítésére, sem egyéb kompenzációra nem jogosult.

5.12. A Játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, továbbá a nézőtérre ételt és italt bevinni tilos
5.13. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Színház dolgozóinak utasításait, valamint a Játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Színház dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

5.14. A Színház a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. A Színház minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt/Látogatót tájékoztassa és a Jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő/Látogató tudomásul veszi, hogy az Előadás elmaradása esetén a Jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Színház határozza meg. A Színház közzéteszi a www.pestimagyarszinhaz.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Színház által megadott időben, általában a meghirdetéstől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A visszaváltás a Jegyen feltüntetett áron történik, a Jegy árán felül a Színház semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

5.15. Az előadás elmaradása esetén, a Színház az előadás elmaradásának tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előadás megkezdése előtt 1 órával értesítést tesz közzé a www.pestimagyarszinhaz.hu internetcímen. Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Színház a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld. Amennyiben a Színház honlapján a változásról szóló közlés hitelt érdemlően (esetnapló) megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Színházzal szemben nem érvényesíthető.

5.16. Amennyiben az Előadás elmaradását a Színház ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és nem elvárható, hogy a körülményt a Színház elkerülje, az értesítés elmaradásáért a Színház felelősséget nem vállal.

5.17. A Színház fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, művészi, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt meghatározott nézőtéri helyeket a Jegy vagy Bérlet megvásárlását követően a Látogatók elől elzárjon. Ebben az esetben a Színház az érintett Vevőknek – amennyiben vásárláskor elérhetőséget megadtak – értesítést küld, és a lehetőségekhez képest minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintett Látogatók a kiesett helyekkel egyenértékű helyről tekinthessék meg az Előadást.

Az elállás joga
6.1. A Színház a megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Kormányrendelet 20. §-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

6.2. A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az Előadás elmaradásának esetében van lehetőség. Színház az 50.000 Ft feletti összegű jegyek visszaváltását kizárólag átutalásos formában tudja visszatéríteni a Vevőnek, abban az esetben is, ha a vásárlás készpénzzel, vagy bankártyás fizetéssel történt.

6.3. Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy, illetve a Jegy értékesítőjének üzletszabályzata az irányadó.

Adatvédelem
7.1. A Színház az értékesítés során birtokába jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének (“Rendelet”) szabályai szerint kezeli.
7.2. A Vevő a Bérlet vagy a Jegy megvásárlása során személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben a Vevő értesítési címet (e-mail) nem ad meg, úgy lemond arról a lehetőségről, hogy őt a Színház az Előadás elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy egyéb szempontból fontos körülményről közvetlen és azonnali értesítésben tájékoztassa.

7.3. Amennyiben a Vevő feliratkozik a Színház hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Színház saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok
A Színház honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Színházat, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Színház, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Panaszkezelés
9.1. A Vevő/Látogató a jegy- és bérletértékesítéssel, illetve az Előadással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti:

Szervezési Iroda
Címe: 1061 Budapest, Dalszínház utca 10.
Telefonszáma: +36 1 226 16 13
E-mail címe: szervezes@mszinhaz.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől-csütörtökig: 10.00-18.00 óráig, pénteken: 10.00-17.00 óráig

9.2. A Vevő/Látogató a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Színházzal. A Színház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő/Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Színház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek/Látogatónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek/Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

9.3. Az írásbeli panaszt a Színháza beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vevőnek/Látogatónak megküldi, elsősorban a Vevő/Látogató által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Színház indokolni köteles

Az illetékes béléltető testület adatai:

Budapesti Békéltető testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488-21-86
Telefon: +36 1-488-21-31

Jegyirodával kapcsolatos információk

Jegypénztár
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
Tel: +36 1 322 0014
E-mail címe: jegypenztar@mszinhaz.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől-vasárnapig: 11.00-19.00 óra között,
továbbá az előadások kezdete előtt egy órával.
Az esti előadások kezdetét követően a jegypénztár bezár.

Szervezési Iroda
1061 Budapest, Dalszínház utca 10. (Jegyiroda)
Nyitva tartás: Hétfőtől-csütörtökig: 10.00-18.00 óráig, pénteken: 10.00-17.00 óráig
Telefon: +36 1 226 1613
E-mail címe: szervezes@mszinhaz.hu
A jegypénztárban az előadás kezdete előtt fél órával a jegyelővétel szünetel. Nyári nyitva tartásunk évadonként eltérő lehet, melyről honlapunkon adunk tájékoztatást.

Záró rendelkezések
11.1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.